ГлавнаяВход в МагазинПитаниеТренировкиФизиологияФотогалереяСсылки

 

 

תקנון האתר

 כללי: אין לראות בחומר הכתוב באתר זה כהתוויה רפואית כל שהיא.
בכל מקרה של מטרה מסוימת או הפרעה בריאותית כל שהיא יש לפנות לרופא המטפל.
כמו כן, אין האתר וכל הקשור בו נוטל אחריות לנזק גופני כלשהו הנגרם מיישום המידע באתר.

בהצהרה זו ובגלישתך באתר זה, הינך מביע את הסכמתך המלאה לשחרר את האתר מכל אחריות לפגיעה או נזק הנגרם עקב פעילותך ו\או עקב רשלנות מצדך בביצוע פעילות זו או אחרת.
תנאי שימוש:
1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין.
2. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
3. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
4. כל המידע אשר נמצא באתר הנוכחי, הוא למטרות ידע בלבד ואינו מהווה התוויה רפואית. בכל מקרה של בעיה רפואית חובה על  המשתמש להתייעץ עם הרופא המטפל.
5. יש להתייחס למידע אשר מוצג באתר כהמלצה בלבד.
6. על המשתמש לקרוא בעיון רב את כל מידע אשר מסופק ע"י היצרן של המוצר לפני השימוש בו.
7. יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני התחלת שימוש בתוספי תזונה כלשהם.
8. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם המנהל האתר.
9. אין האתר, מפעיליו וכל הקשור בו נותנים אחריות לנזק גופני כלשהו אשר עלול להיגרם מכל סיבה שהיא לרבות שימוש במוצרי האתר.
10. מפעילי האתר רשאים לשנות או להפסיק את מתן השירות באתר בכל זמן שהוא, גם במידה ולא הודיעו על כך מראש למשתמשים.
11. באפשרות בעלי האתר לשנות את התקנון ללא כל הודעה מוקדמת, ובלבד שהתקנון החדש יוצג באתר.
12. אין האתר, מפעיליו וכל הקשור בו, יהיו אחראים במישרין או בעקיפין במתן פיצוי הנובע מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר.
13.  האתר ומפעיליו לא יינשאו באחריות לגבי כל פגיעה או נזק אשר יגרם כתוצאה מהשימוש באתר. האחריות על שימוש באתר היא על המשתמש בלבד.
14. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.
15. אין האתר, מפעיליו וכל הקשור בו אחראים לכל נזק אשר יגרם למחשב המשתמש כתוצאה מגלישה באתר.
16. בהצהרה זו אתה מאשר כי האתר רשאי לשלוח מדי פעם הודעות בדואר האלקטרוני  אשר עניינם פרסומי.
17. לא תהיה כל טענה כלפינו במידה וציפית להשיג תוצאות כל שהם ממוצר מסוים, ולא השגת את התוצאה אשר רצית.
18. במידה ויוצר עיקוב כל שהוא בזמן קבלת המוצר, אין הקונה ידרוש פיצוי כלשהו בנידון.
 
   

ראשיכניסה לחנותתזונהעצותגלריהלינקים